top of page
Search
  • Josiane

Nach 44 Deeg...


Ech si lo net onbedéngt di grouss Verfechterin vun de gigantesche Virsäz fir en neit Joer. Léiwer een oder zwee kleng Ziler, déi sech gutt ëmsetze loossen wéi X grousser, un deenen ee scheitert an déi dohir Frust ausléisen.

Lo um Enn vum Joer, et sinn nach 44 Deeg, bis 2020 ufänkt, fannen ech awer eng Bilanz wichteg. Net just, well gläich en neit Joer ufänkt, mee virun allem, well e Joerzéngt op en Enn geet.

Vläit hues du jo och Loscht, e bëssen iwwert däi läscht Joerzéngt ze reflektéieren?! :)

* Wat wore Meilesteng an deene Joere fir dech - privat a berufflech?

* Wat ass dir extra gutt gelongen?

* Wat wore schéin Erfahrungen a Begéignungen?

* Wat krus de eventuell net sou hin wéi erwaart oder erhofft?

* Wat huet dat dir trotzdeem bruecht?

* Wéi eng Grenzerfahrungen hues de vläit gemaach?

* Wat huet dech méi staark gi looss?

* A wéi enge Momenter hues de deng Gefiller gewisen respektiv zréckgehalen?

* Hues de genuch no dir an denge Besoinë gekuckt?

* ...

* ...

Vläit hues de jo Loscht, dir dat opzeschreiwen? Oder eng Strooss op e Blat ze molen a mat wichtege Statiounen an Erliefnësser ze beschrëften?

Kucke mer mol op dat neit Joerzéngt: * Op wéi eng gutt Iddië bréngt dech däin Iwwerbléck fir di nächst 10 Joer - oder, loosse mer mol éischter soen, fir di éischt sechs Méint vum neie Joerzéngt?

* Wou gesäiss du dech?

* Soll däi Liewe sou weidergoe wéi bis ewell?

* Oder wëlls de eppes änneren?

* Wat jo: Wat genee?

* Wéi eng Dreem hues de z.B., wéi eng verréckt Pläng, déi's de dech nach nie getraut hues, ëmzesetzen?

* Wéi kéins de konkret virgoen, se ëmzesetzen oder en Deel dovunner Realitéit ginn ze loossen?

* Wat wëlls de neméi an dengem Liewen?

* ...

* ...

An e bësse méi wéi engem Mount ass et do. Also, profitéiert vun der Zäit, déi dir 2019 nach bleift, fir dech op 2020 virzebereeden! :)


29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page