37BEB162-BB11-49F2-B5F0-C56849EBA1D2.jpe

Ech sinn d'Josiane Hoffmann. Ech si Mamm vun zwee Kanner, hunn iwwer dräizeng Joer Felderfahrung am Schoulberäich a schaffen aktuell an engem Reintegratiounsprojekt fir Jugendlecher mat sozio-emotionalem Förderbedarf. 

Et läit mir wierklech um Häerz, mech z'engagéieren. Ech interesséiere mech immens fir déi Leit, deenen ech op menger Aarbecht an op anere Plazen am soziale Beräich begéinen, souwéi hir komplex Liewensgeschichten.

Dofir hunn ech mech och zur systemescher Coach beim renomméierte Kölner "Institut für Angewandte Psychologie" beim Prof. Dr. Manuel Tusch ausbilde gelooss an hunn eng Formatioun fir Burnout-Coach an der bekannter Kenzinger "Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter" suivéiert. Béid Formatiounen hunn ech mat Zertifikat ofgeschloss. Ech huele regelméisseg u Fortbildungen am Coachingberäich deel a suivéieren och Inter- a Supervisioun. Ech schwätze Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Englesch, Spuenesch an e bësse Portugisesch, wat fir de Coaching natierlech ganz praktesch ass. 

Mein Name ist Josiane Hoffmann. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich verfüge über mehr als dreizehn Jahre Felderfahrung im Schulbereich und bin aktuell in einem Reintegrationsprojekt für Jugendliche mit sozio-emotionalem Förderbedarf tätig. Seit jeher bringe ich mich mit viel Herzblut in meine Arbeit ein und interessiere mich für die Menschen, denen ich begegne, sowie ihre Lebensgeschichten.

Deswegen habe ich mich zur systemischen Coach am renommierten Kölner "Institut für Angewandte Psychologie" bei Prof. Dr. Manuel Tusch ausbilden lassen. Daneben habe ich eine Ausbildung zur Burnout-Coach an der bekannten Kenzinger "Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter" absolviert. Beide Ausbildungen habe ich mit Zertifikat abgeschlossen. Ich besuche regelmäßig Fortbildungen im Coachingbereich und nehme auch an Inter- und Supervisionsveranstaltungen teil. Ich spreche Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und ein bisschen Portugiesisch, was im Coaching natürlich seine Vorteile hat.  

Mon nom est Josiane Hoffmann. Je suis mère de deux enfants. En tant que professeure de lycée j'ai pu acquérir une solide expérience de plus de treize ans dans le domaine de l'éducation. Actuellement, je travaille dans un projet de réintégration pour jeunes à besoins spécifiques dans le domaine socio-émotionnel. Il me tient à coeur de m'engager dans ce travail et je m'intéresse profondément aux personnes (et à l'histoire de leur vie) que je suis amenées à rencontrer dans ce cadre.

C'est pour cette raison que j'ai choisi de suivre une formation de coaching systémique auprès du renommé "Institut für Angewandte Psychologie" du Professeur Manuel Tusch à Cologne. J'ai également effectué une formation de coach spécialisée en burnout à la "Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter" à Kenzingen. J'ai terminé ces deux formations avec certification. Je participe régulièrement à des formations continues dans le domaine du coaching, ainsi qu'à des séances d'inter- et de supervision. Je maîtrise les langues luxembourgeoise, allemande, française, anglaise, espagnole et je parle un peu de portugais, ce qui peut s'avérer utile lors du coaching.