Wat mech besonnesch interesséiert, ass dat heiten:

... gezilt Erausschaffen an Developpement vun de perséinleche Ressourcen

... Opbau a Stäerkung vum Selbstvertrauen a Selbstbewosstsinn, Akzeptanz vum eegenen Ech 

... Erreechen vu realistischen Ziler, enger Selbstverwierklechung, déi zefriddestellt

... Schaffen u Glawenssäz

... Work-Life- / Work-Family-Balance; Uechtsamkeet am Alldag

... Stressmanagement, Ëmgank mat Erschöpfung  a Burnoutprophylax - besonnesch an erausfuerdernde Situatiounen 

... positiven Ëmgank mat Konflikter, Ausweeër aus Konfliktsituatiounen - souwuel berufflech wéi privat

Besondere Interessengebiete:

... gezieltes Herausarbeiten und Entfalten der persönlichen Ressourcen

... Aufbau und Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins, Annahme des eigenen Ichs

... Erreichen realistischer Ziele, einer zufriedenstellenden Selbstverwirklichung

... Arbeit an Glaubenssätzen

 

... Work-Life- / Work-Family-Balance; Achtsamkeit im Alltag

... Stressmanagement, Umgang mit Erschöpfung und Burnoutprophylaxe - insbesondere in herausfordernden Situationen 

... positiver Umgang mit Konflikten, Auswege aus beruflichen und privaten Konfliktsituationen

 

Domaines d'intérêt:

... détermination et développement ciblés de ressources personnelles

... renforcement et consolidation de la confiance en soi, de la valorisation de l'estime de soi-même

... atteinte d'objectifs réalistes, épanouissement personnel

... modification des discours intérieurs et des convictions qui nous bloquent

... conciliation travail-vie / travail-famille; pleine conscience au quotidien

... gestion du stress, de l'épuisement et prévention d'un burnout - surtout dans des situations pesantes

 

... gestion positive de conflits, gestion de situation conflictuelles tant au niveau professionnel que privé

tröstlich Hände